PAR MUMS

“Vislielākais mīlestības akts, ko mēs varam veikt pasaules un cilvēces labā, ir izaudzināt tai svēto. Šis svētais var būt kāds cits vai mēs paši.”

Cik pravietiski ir šī tēva Marija Eugēnija no Bērna Jēzus teiktie vārdi, kuru Dieva žēlsirdības jubilejas gada  izskaņā - 19.novembrī - Māte baznīca pasludina par svētīgo!

 Karmelītu tēvs, garīgās dzīves skolotājs, priesteris, Dzīvības Dievmātes sekulārinstitūta dibinātājs, daudzu grāmatu autors, pirmkārt, ir lūgšanas cilvēks.

Mācies pacietīgi gaidīt lūgšanā. Ej paļāvībā un neskaties atpakaļ. Dieva žēlastība ir par tavu dvēseli. Esi absolūtā svētceļnieks. Lūdzies, lai lūgšanā tiktu pārveidots. (Tēvs Marija Eugēnijs.)

Pāvests Francisks saka, ka mūsu dzīves stūrakmens ir Jēzus, kurš lūdzas. Viņš lūdzās par Baznīcu un turpina to darīt. Baznīcas stūrakmens ir Kungs, kurš atrodas sava Tēva priekšā un aizlūdz par mums. Mēs lūdzam Viņu, bet pamats ir Viņš, kurš lūdzas par mums.

Svētīgā tēva Marija Eugēnija dzīve sniedz spilgtu liecību par vienību ar Kristu, paklausību Svētajam Garam un Dēla uzticību Jaunavai Marijai. Šo garīgās dzīves piepildījumu viņš īsteno ar lūgšanas palīdzību :

Lūgšana nav nekas cits kā mīlestības pilna ticība, kas meklē Dievu. Lūgšana ir kontakta nodibināšana ar Dievu, lai apmainītos ar Viņu mīlestībā. Tā ir saruna.” (Tēvs Marija Eugēnijs.)

Tēvs Marija Eugēnijs ir sarakstījis garīgās dzīves teoloģijas apkopojumu Es gribu redzēt Dievu (Je veux voir Dieu), kurā ietverta Karmela mācības sintēze. Tas ir šedevrs, kas autoru piepulcē izcilākajiem garīgās dzīves skolotājiem, kurus Dievs Baznīcai devis ar karmelītu ordeņa starpniecību. Šajā grāmatā iekļauta arī tās autora kontemplatīvās dzīves un apustuliskā darba pieredze. Šī grāmata ir iznākusi vairāk nekā divdesmit valodās un ir piedzīvojusi daudzus atkārtotus izdevumus jau vairāk nekā simt tūkstoš eksemplāru apjomā. Latviešu valodā iznākušas divas tēva Marijas Eugēnija grāmatas: “Svētā Gara iedvesmā” un “Jēzus Lieldienu noslēpuma apcere”. Vairākas katehēzes metodes ir izmantojušas viņa garīgo pieredzi bērnu un pusaudžu kristīgai audzināšanai. Latviešu lasītājam ir pieejamas grāmatas “Stāstiet mums par Dievu” un “Audzināt bērnus lūgšanai”.

Visa tēva Marijas Eugēnija dzīve aizritēja spēcīgā Svētā Gara un Jaunavas Marijas ietekmē. Pirms nāves viņš teica: “Es aizeju pie Svētā Gara, lai Viņš mani apskautu mūžībā.” Atbildot uz viņa mīlestības pilno uzticību, Dievs viņu aicināja pie sevis 1967. gada 27. martā, Lieldienu pirmdienā, kad tiek svinēti Marijas, Dzīvības Mātes, svētki.

Daudzi jau ir piedzīvojuši tēva Marijas Eugēnija garīgās aizbildniecības spēku. Viņa sūtība ir vest dvēseles pie Dieva, atklāt tām Viņa mīlestības dziļumus un mācīt ļauties Svētā Gara darbībai, lai kopā ar Viņu celtu Baznīcu. Lai iepazīstinātu pēc iespējas vairāk kristiešu ar šo garīgās dzīves skolotāju, Baznīca 1985. gadā Aviņonas diecēzē uzsāka viņa beatifikācijas procesu, un 2011. gada 19. decembrī pāvests Benedikts XVI atzina tēva Marijas Eugēnija tikumu varonību un pasludināja viņu par godināmo. 2016. g. Dieva žēlsirdības jubilejas gada  izskaņā - 19.novembrī - tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus tiks pasludināts par svētīgo!

Andris Kravalis

Dzīvības Dievmātes Institūta priesteris