KARMELA GARĪGĀ MĀCĪBA

Karmela ordenis ir radies tuksnesī, un savam aicinājumam tas seko kopā ar pravieti Eliju.

Šīs lapas uzdevums nav sniegt izsmeļošu Karmela garīgās mācības vai vēstures apskatu. Tam iesakām apmeklēt vietnes

www.karmel.lv,
www.carmelite.org.uk (angļu val.),
www.lecarmel.org (franču val.),
www.carmel.asso.fr (franču val.).

Sekodams pravieša Elija mācībai, tēvs Marija Eugēnijs smēlās iedvesmu dibināt Dzīvības Mātes institūtu. Institūts vēlas būt Karmela ģimenes zars, saņemt tās garu – svētās Terēzes, svētā Jāņa no Krusta, svētās Terēzes no Bērna Jēzus garu. Šie svētie ir droši ceļveži un konkrēti piemēri visiem, kas ikdienā grib dzīvot saskaņā ar Karmela garīgo mācību.

> Pravietis Elijs, Dieva liecinieks

> Svētā Avilas Terēze, garīgā māte

> Svētais Jānis no Krusta

> Svētā Terēze no Bērna Jēzus